In occasione della campagna 2012

ritratto di Nicchi Salvatore

Versione stampabile

Oh, cumpari, chi faciti, misu ccà comu ‘na cucca.

M’assittai, vu ricu a vui, pì sintirimi ‘u comiziu,
picchi, vui nun lu sapiti, ma ora parrinu i partiti.

E cu’ sunnu i comizianti, un s’affruntinu a parrari
a stu populo pinanti?

Sunnu tutti du paisi, ma pi diri a virità,
e parranu ‘ncunfirenza, nun mi parinu cunvinti,
di riscursi c’hannu fattu, vuonnu u votu sulamenti,
picchì poi un farannu nienti.

Ma stu’ Saru Lapunzi’na, u ‘na statu cunsigghieri
pi’ cinc’anni e nfinu aieri? e chi fici sti’ cinc’anni?
stietti duocu addinucchiuni sulu pi priari e Santi?

Un parratimi di Santi, cà chi tiempi chi ci sunnu,
u’ paisi scunsulatu sa’ iucassi a Testa e Cruci.
I ‘ncazzati, sunnu assai, e a vutari un vuonnu iri,
e parranu tra nuatri ma Calio puru Io.

Sienti, sienti cumparuzzu, ma mi rissiru, se’ vieru,
c’a scinniu di muntagna lu mafiusu Fariniedda,
c’avi à fari di sti’ tiempi e poi propriu a Cifalù.
Dici cà si misi ‘nsiemi a un pazzuoticu di Salemi,
certu Sgarbi, cà pi diri a virità mieggiu cà si stava dà;

vuoli muoviri la rocca? Fari u puortu ‘nta tri ghiurna?
risanari lu bilanciu o canciari lu paisi pì ghittallu a gambi all’aria?

No! nun vuoli fari chissu, quali rocca quali puortu, chistu
u’ puonnu fari tutti, u problema e assai chiù gravi,
dici ca, iddu si fissò, cà pi’ darini una manu,
basta pocu e sai chi fa, vuoli darini a Libertà.

Mah! Sta cosa un mi persuari, vuogghiu viriri stu Sagarbi,
ca’ nni runa a Libertà, mancu fussimu attaccati
cu’ tri giri a corda stritta, ma ci rici cà si zitti
nuatri stamu beni, ccà.

Arragiuni, ci hai, cumpari, si nni runa a libertà
un putiemu chiù campari, nun putiemu lamintari,
vuogghiu riri, puoi ‘n’attuocca, forsi, puru travagghiari.

Nienti, sai chi ti ricu, ca’ pi stari chiù tranquillu
senza troppu allattariari, vuotu a Pippo ch’è n’amicu
e cuttuttu ch’è parienti unn’a’ fattu un beatu NIENTI.

(toti nicchi )
tutti i diritti riservati

ritratto di Pino Lo Presti

Bravo Nicchi

si può non essere d'accordo su tutto ma è una bella e spiritosa poesia.

ritratto di Nicchi Salvatore

Detto da Te, lo gradisco due

Detto da Te, lo gradisco due volte.